Jaunais izglītības saturs

6357758756001800821152486765_State-Education-Generic-jpg

Jaunais mācību saturs ir saņēmis lielu kritiku – pat pirms tas bija publicēts. Tagad tas ir pieejams sabiedriskajai apspriešanai. Katrs var ar to iepazīties un izvērtēt. Uzskatu, ka liela daļa kritikas ir bijusi pārāk skarba. Ir problemātiski aspekti, bet ir arī pozitīvi aspekti. Apskatīšu abus. Aicinu izlasīt pilno dokumentu arī Tevi un pārdomāt šīs lietas, jo tas ietekmēs Latvijas nākotni vistiešākajā veidā!

*Tālāk minētais ir mans personiskais viedoklis kā Latvijas pilsonim.

Pozitīvie aspekti:
+ Vispārējā dokumentā ir liels uzsvars uz latviešu valodu, Latvijas valsti, ģimeni, tikumiem, lokālā, nacionālā u.c. kultūras mantojuma saglabāšanu, pilsonisko atbildību.
+ Mācību saturs un pieeja ir beidzot apskatīta vienotā sistēmā visās izglītības pakāpēs. Ir izstrādāts piedāvājums integrētai un sistēmiskai izglītībai, kurā mācību priekšmeti būtu sasaistīti. Tas ir milzu panākums. Jau sen bija laiks apturēt zināšanu fragmentāciju un “izšķīšanu” šaurās nišās!
+ Vērtēšanas kritēju izvērtēšana. Skolēnu vērtēšana nevis kā sods, bet gan kā atbalsts skolēna sniegumam. Atgriezeniskā saite par darbu brīdī, kad sniegumu vēl ir iespējams uzlabot.
+ Skolēnu spēja uzņemties atbildību par savu mācīšanās un domāšanas procesu. Mācību padarīšana par nozīmīgām pašam skolēnam (“dzīvi” priekšmeti).
+ Skolas un skolēnu iesaistīšana vietējās pašvaldības (“kopienas”) norisēs.
+ Mācību satura organizēšana ap “lielajām idejām”. Pozitīvi vērtēju tieši pieeju, bet par pašām idejām šobrīd nerunāju.
+ No zināšanu atprasīšanas uz augstāku domāšanas līmeņu attīstīšanu. No frontālā procesa uz skolēna iesaistīšanu. Ļoti labi!
+ Iespēja padziļināti mācīties humanitārā virzienā jau vidusskolas posmā.

Problemātiskie aspekti:
– Šķiet, ka skolēni tiek gatavoti dzīvošanai kādai nākotnes “multikulti” sabiedrībai. Tajā būs jāpieņem svešas ticības, paražas, etniskā daudzveidība, valodu daudzveidība… Kāpēc tas tiek uzskatīts par pašsaprotamu attīstības modeli? Vai skolēnam Rubenē vai Kuldīgā arī būs jāpielāgojas svešām kultūrām? Kāpēc? Vai tas nenonāk pretrunā ar Latvijas patriotisma vērtībām?
– Skolēna iesaistīšana ir laba lieta, bet tā kaut kādā brīdī var kļūt par skolēnu izklaidēšanu laikmetā, kurā bērniem ir lielas grūtības ar uzmanības noturēšanu. Vai izglītībai ir jāpielāgojas negatīvajiem procesiem, kas valda sabiedrībā? Uzskatu, ka nav. Piemēram, tiek minēta mācību organizēšana visdažādākajās vietās (pat mežā), daudzveidīgās mācību darba organizācijas formās, kas, protams, ir aizraujoši skolēniem. Bet vai tas, kas ir “aizraujoši”, vislabāk ilgtermiņā veicina personības izaugsmi? Drīzāk jau to veicina tas, kas ir garlaicīgs un nepatīkams īstermiņā. ) Pagātnē pieeja izglītībai varēja būt skarba pret bērnu, bet tas tomēr norūdīja. Izauga cilvēki, kas ir psiholoģiski noturīgi, spējīgi uz ilgstošu, monotonu un smagu darbu. Un tāds vēl ilgi būs jebkurš īsts darbs un jebkurš īsts ceļš uz karjeras uzsākšanu un izaugsmi.
– Patriotiskās vērtības, kas tiek uzsvērtas pamatdokumentā, daudz mazāk parādās detalizētākā mācību satura izklāstā. Laikam lieki gaidīt, ka sociālajās zinībās neprasīs salīdzināt dažādus partnerattiecību modeļus… Tomēr šajā gadījumā vismaz ir dota bāzes vērtība – lauība. Savukārt attiecībā uz mazākumtautību lomas izvērtēšanu Latvijas attīstībā nav pašas bāzes vērtības – latviešu ieguldījums Latvijas tapšanā. Kā var apskatīt MAZĀKUMtautības, neapskatot VAIRĀKUMU? Bez latviešiem taču nebūtu Latvijas! Mums ir ļoti brīnišķīga Satversmes preambula, kurā tas viss ir aprakstīts. No tās arī varētu izrietēt vērā ņemama sociālo zinību daļa, jo tajā ir formulēts mērķis un nodoms Latvijas valsts pastāvēšanai.

Aicinu būt aktīviem sabiedriskās apspriešanas posmā un iesaistīties, lai labās lietas jaunajā izglītības saturā un pieejā paliktu par dominējošajām! Lielas cerības lieku arī uz Latvijas skolotājiem, kuri būs tie, kas šo pielietojot [šo ne tik ideālo] instrumentu, virzīs skolēnus vairāk patriotisma virzienā.

Materiāls atrodams:
https://www.skola2030.lv/single-post/2017/09/25/SABIEDRISKAJAI-APSPRIE%C5%A0ANAI-IZSLUDINA-JAUN%C4%80-M%C4%80C%C4%AABU-SATURA-UN-PIEEJAS-APRAKSTU-%E2%80%9CIZGL%C4%AAT%C4%AABA-M%C5%AASDIEN%C4%AAGAI-LIETPRAT%C4%AABAI%E2%80%9D